NOTA INFORMATIVA

Tal com ens vam comprometre en el comunicat del 10 de juliol, us fem saber que la Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper 19 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona. L’acte tindrà lloc a la seu social del Club Natació Sant Andreu, a Barcelona, a la Rambla de Fabra i Puig, 47 de Barcelona, sens  perjudici de les decisions de les autoritats que puguin alterar aquesta convocatòria per motiu de la Covid-19, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament dels interventors per a la signatura de l’acta.
  2. Informe del President i Memòria de les activitats realitzades l’any 2019.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de l’exercici 2019.
  4. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i del Nou Fons Patrimonial.
  5. Covid-19: rendició de comptes i  perspectives de futur.
  6. Informació  econòmica  sobre l’exercici de  01.01.2020  a 31.08.2020.
  7. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’ Assemblea.

Com ja sabeu, aquesta estava convocada per al 23 de març però es va haver de suspendre per imperatiu legal arran de la declaració de l’estat d’alarma. Reiterem el nostre desig d’haver celebrat l’Assemblea abans de les eleccions, però les normes legals ens van obligar a prendre aquesta decisió.

Aprofitem l’ocasió per informar-vos que, una vegada convocada aquesta Assemblea, la Junta Directiva presenta la seva dimissió ja que pensem presentar candidatura a les eleccions del 9 de setembre.

Atentament,

La Junta Directiva