Regim Intern

Regim Intern del Club Natació Sant Andreu

Aprovat per l’Assamblea Extraordinària de socis del 10 de maig de 2001 i modificat per l’Assamblea Extraordinària de socis 30 de novembre de 2011.

No online PDF viewer installed