Junta Electoral – Comunicat 1

En relació al procés electoral iniciat el dia 6 de juliol de 2020:

1. En data d’avui, dia 15 de juliol de 2020, la Junta Electoral ha quedat constituïda un cop els 12 socis sortejats i elegits el dia 13 de juliol de 2020, no van acceptar el càrrec de membre de Junta Electoral.

El President del Club ha procedit a la designació dels socis:

Enric Reig Bometon, soci número 7.778
Ramon Rodríguez Luz, soci número 1.518
Blai Ibáñez Panareda, soci número 4.996
Eduard Riera Caixas, soci número 2.047

Com a membres de la Junta Electoral en virtut de l’article 77.4 del Decret 58/2000 modificat pel Decret 55/2012, que preveu que si els escollits com a titulars per compondre la junta electoral es neguen a prendre possessió o a exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.

2. En virtut del calendari electoral, a partir del dia 16 de juliol de 2020, quedarà exposat el cens electoral, fins al dia 21 de juliol de 2020: “Exposició del cens electoral que serà públic per als socis que tinguin dret a ser electors, al domicili del Club, rambla de Fabra i Puig, 47, durant tot l’horari d’oficines. Les reclamacions dels socis en relació al cens, s’han de fer per escrit, adreçades a la Junta Electoral, dins del període d’exposició de llistes”.

Junta Electoral
Barcelona, 15 de juliol de 2020