Convocatòria Assemblea Ordinària de Socis i Sòcies

 La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis i totes les sòcies amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 18 de desembre de 2023, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a les instal·lacions del Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament de tres interventors per a la signatura de l’acta.
  2. Informe del President.
  3. Modificació de l’article 3.- e) dels Estatuts Socials per a la creació d’una nova secció esportiva de Pàdel i afiliació del Club a la Federació esportiva corresponent.
  4. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut, balanç de tancament corresponent a l’exercici  iniciat l’1 de setembre de 2022 i tancat el 31 d’agost de 2023.
  5. Eficiència energètica: informació de les actuacions realitzades per fer front a l’augment de

preus de les energies. Altres obres realitzades i projectes pendents de realitzar.

  1. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici anual comprès entre l’1 de

setembre de 2023 i el  31 d’agost de 2024.

  1. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’ Assemblea.

El Secretari del Club Natació Sant Andreu Albert Marrugat i de la Iglesia

Barcelona, 30 d’octubre de 2023