Assemblea General Ordinària del Club Natació Sant Andreu

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 23 de març de 2020, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona, en el Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament dels interventors per a la signatura de l’acta.
  2. Informe del President i Memòria de les activitats realitzades l’any 2019.
  3. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i estat del Fons Patrimonial.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de l’exercici 2019.
  1. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al període 01.01.2020  a 31.08.2020.
  2. “Fundació Club Natació Sant Andreu”:
  • Informació.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, de propostes de finançament.
  1. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’ Assemblea.

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà preceptivament als taulers d’anuncis del Club i en un diari d’àmplia difusió de la Ciutat. També se’n farà difusió al butlletí social i a les xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

 

El Secretari del Club Natació Sant Andreu

Albert Marrugat i  De la Iglesia

 

Barcelona, 17 de febrer de 2020