ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 21 DE FEBRER

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis i sòcies amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 21 de febrer de 2022, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a les instal·lacions del Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Nomenament dels interventors per a la signatura de l’acta.
  2. Informe del President.
  3. Nomenament de Soci Honor.
  4. Aprovació, si s’escau, de la memòria, liquidació i balanç de tancament del Club Natació Sant Andreu, corresponent a l’exercici iniciat el 1r de setembre de 2020 i tancat el 31 d’agost de 2021.
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici anual comprès entre l’ 01/09/2021 i el 31/08/2022.
  6. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i del Nou Fons Patrimonial. Present i futur d’altres inversions.
  7. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris
o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any
ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per
assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització
de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la
informació sobre les matèries objecte de l’ Assemblea.

La Junta Directiva es reserva la facultat de suspendre o ajornar
l’assemblea donat el cas de no poder complir amb les normatives sanitàries
COVID-19 aplicables en la data de l’assemblea.

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar
publicitat d’aquest acord de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà
preceptivament als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió de
la Ciutat i a la pàgina web de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna
comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

El Secretari del Club Natació Sant Andreu
Albert Marrugat i de la Iglesia
Barcelona, 18 de gener de 2