Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina quines són concretament les obligacions de transparència, de les associacions reconegudes com d’utilitat pública i les fundacions de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí del fons que gestionen i els retorns socials obtinguts sigui homogeni.

Les normes determinen els nivells de subjecció de les entitats als instruments de transparència de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Les obligacions de publicitat activa del CLUB NATACIÓ SANT ANDREU és fan efectives mitjançant aquestes pàgines de transparència.

1. Informació institucional i organitzativa

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

3. Gestió administrativa

1. Informació institucional i organitzativa

1.1. Missió i activitats que desenvolupa el Club d’acord amb els estatuts.

El Club Natació Sant Andreu és una associació privada sense finalitat de lucre i d’utilitat pública (reconeguda pel Consell de Ministres el dia 20 de juliol de 2001), constituïda el 1971, i amb CIF: G-08494320 i situat a Rambla Fabra i Puig, 47. 08030 Barcelona, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 993.

El Club Natació Sant Andreu esta format per persones físiques, i té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, amb els següents objectius:

a) El foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física esportiva.

b) La promoció d’activitats

c) Promoure la natació i l’esport en general, estendre la seva pràctica entre els associats i les associades i promoure el seu desenvolupament entre la població escolar i juvenil.

El  Club  Natació  Sant  Andreu   proposa  a   les   persones   associades com a valors permanents de l’exercici de l’esport:

a) La millora de la condició física i,

b) Al mateix temps, eduqui en el respecte als altres i en un sentit més social i comunitari de la vida

1.2. Normativa aplicable

 • Llei de l’esport. Text refós aprovat pel Decret legislatiu, 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, Tipus d’entitats
 • Decret 58/2010, 4 de maig, de les entitats esportives i el decret 55/2012, de 29 de maig que modifica alguns aspectes del decret 58/2010. Localitzar una entitat esportiva
 • Llei 4/2008 , de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya referent a les persones jurídiques.
 • Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.
 • Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
 • Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
 • Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, i sexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l’Homofòbia, la ifòbia i la Transfòbia
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

1.3. Estatuts i el número de registre de l’entitat 

 • Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 993

1.4. Composició dels òrgans de govern amb identificació nominativa dels membres 

Els òrgans de govern i administració són:

 1. L’Assemblea General. En què radica la sobirania de l’entitat
 2. La Junta Directiva . Li correspon el govern, administració i la seva representació.
Composició de la Junta Directiva
Càrrec Persona Retribució
President Sr. Àngel Bernet i Ribó Cap
Vicepresident 1er. Sr. Joan Marimón i Alfaro Cap
Vicepresident 2on. Sr. Jaume Perna i Bertrán Cap
Vicepresident 3r i vocal de waterpolo Sr. José Luís Soria Romea Cap
Secretari Sr. Albert Marrugat i de la Iglesia Cap
Vocal natació Sr. Jordi Gálvez Cap
Vocal tennis Sr. Jordi Jové Juanpere Cap
Vocal social Sr. Lluís Perez Cap
Vocal instal·lacions Sr. Pau Díez Cap
Vocal de comunicació i màrqueting Sra. Eva Màrquez Cap
Tresorer i vocal de Tecnologies de la Informació Sr. David Casademunt Cap

1.5. Organigrama 


1.6. L’estructura del grup d’entitats

El Club Natació Sant Andreu s’integra en les següents entitats:

 • Federació Catalana de Natació
 • Federació Catalana de Tennis
 • Federació Catalana de Tennis Taula
 • Federació Catalana Esquaix
 • Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya

Està pendent d’inscripció la Fundació del Club Natació Sant Andreu.

2.  Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 

2.1. El pla anual d’activitats 

Informes de la Junta Informa

2.2. Els comptes anuals i l’informe d’auditoria

Exercici 2019. Aprovats per l’assemblea el dia: pendent.

Exercici 2018. Aprovats per l’assemblea el dia: 24 d’abril de 2019

Exercici 2017. Aprovats per l’assemblea el dia: 26 d’abril de 2018

Exercici 2016. Aprovats per l’assemblea el dia: 27 d’abril de 2017

2.3. Patrimoni:

Tipus de bé Municipi Coeficient propietari Any d’adquisició Càrregues o deutes
Inmoble Barcelona 100% 20/11/1985
Inmoble Barcelona 100% 20/11/1985
Inmoble Barcelona 100% 20/11/1985
Inmoble Barcelona 100% 28/02/1990 Hipoteca

3. Gestió administrativa

3.1. Contactes i convenis subscrits entre el Club, entitats i les administracions públiques i els ajuts i subvencions atorgats per aquestes

Contracte o conveni Entitats signats Objecte Import en euros Termini execució Observacions

3.2. Subvencions o ajuts al Club

Exercici Subvenció atorgada per … Objecte Import en euros Termini execució Subvenció concursal o directa
2020 Ajuntament de Barcelona Natació femení 4000 2020 directa
2020 Ajuntament de Barcelona Cursa de Sant Andreu 1350 2020 directa
2020 Generalitat de Catalunya Waterpolo femení 5.775 2020 directa
2020 Generalitat de Catalunya Waterpolo femení internacional 10.000 2020 directa