Normativa adaptada dels cursets de natació

Seguint les directrius marcades per la Secretaria de l’Esport i de l’Activitat Física, aquesta temporada treballarem per grups de convivència. Aquests grups seran estables i estaran formats per 8 o 12 participants (en funció de l’edat i del nivell) i un tècnic aquàtic.

El tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable assegurant que té coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies que comporta, i que l’infant reuneix els requisits de salut indispensables per a poder participar en les activitats:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febrícula o febre, tos i/o dificultat per respirar, congestió nasal i/o mal de coll, mal de panxa, vòmits i/o diarrea, malestar general o dolor muscular)

• No conviure ni mantenir contacte estret amb un cas positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Caldrà fer ús de la mascareta per accedir a la instal·lació així com en els espais comuns (vestuaris, passadissos, etc.) sempre que no s’estigui amb el grup de convivència. Els acompanyants hauran de dur-la en tot moment.

La distància de seguretat recomanada de 1.5 m, en cap cas, esdevindrà un distanciament social i emocional.

En les situacions que algun monitor/a hagi d’apropar-se a un infant per ajudar en l’aprenentatge o situació pedagògica que ho requereixi, es farà ús de mascareta o pantalla.

Amb l’objectiu de millorar la dinàmica de les activitats, caldrà seguir les següents directrius per tal de fer una bona prevenció de la salut dels grups:
• Canviar-se al vestuari assignat amb la resta del grup convivència. Abans de començar la temporada, s’informarà les famílies sobre aquests punts per tal d’agilitzar l’organització.
• Les nenes i nens de primària es canviaran sense acompanyants, hi haurà monitores i monitors als vestuaris per a vetllar la correcta convivència i funcionament.
• Cal recollir les pertinences dels vestuaris per a facilitar-ne la desinfecció després de cada ús, tant durant el curset com en finalitzar-lo. S’habilitaran espais per deixar les motxilles.
• Els tècnics aquàtics seran els encarregats d’anar a buscar als seus grups i de tornar-los als seus respectius vestuaris. Per tal d’evitar les concentracions als passadissos i escales l’accés a la piscina es farà de manera esglaonada per grups convivència.
• Els infants de primària hauran de dur la mascareta posada fins a arribar a la piscina. S’ha de portar una bossa marcada on poder-la deixar, juntament amb la tovallola i les sabatilles mentre dura el curset.
• La puntualitat és essencial per a facilitar l’organització de l’activitat.

Per un bon funcionament de l’activitat, s’hauran de seguir les indicacions del personal del Club.

Aquesta normativa pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Gràcies per la vostra col·laboració.