Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis

escut-03CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 26 d’abril de 2018, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona, en el Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Memòria de les activitats realitzades l’any 2017.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de

l’exercici 2017.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2018.

5. Ratificació de Càrrecs de nous membres de la Junta Directiva.

6. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i el Nou Fons Patrimonial. Estat de comptes.

7. Aprovació, si s’escau, de propostes econòmiques i financeres  per adequar l’ última fase d’obres prevista en el  Pla d’Inversions extraordinàries 2015-2019.

8. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de   l’ Assemblea.

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió de la Ciutat, al butlletí social d’abril i a les xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

El Secretari del Club Natació Sant Andreu

Albert Marrugat i  de la Iglesia

Barcelona, 5 de març de 2018