CONCURS HIMNE CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

El termini de presentació ha finalitzat. Aviat us informarem del dia del veredicte i el lliurament de premis. Gràcies a tots els participants! 

El Club Natació Sant Andreu, en el marc dels actes commemoratius del cinquantè aniversari de la seva fundació, presenta la convocatòria d’un concurs entre els socis i sòcies de l’entitat amb la finalitat de dotar al club d’un himne musical que esdevingui un símbol més de la identitat de la institució.

El concurs es regirà per les següents

BASES I CONDICIONS:

 1. Poden participar en el concurs tots els socis i sòcies del Club que ho desitgin.
 2. Cada soci/a podrà presentar un màxim d’una proposta.
 3. La lletra i la música de l’obra presentada han de ser inèdites i originals.
 4. Es podran presentar obres que pertanyin a qualsevol estil musical.
 5. La durada de la peça musical presentada haurà de tenir una durada d’entre dos i cinc minuts.
 6. Les obres presentades hauran de ser en català, en tant que aquesta és la llengua vehicular del Club.
 7. Les obres presentades s’hauran de lliurar a la següent adreça electrònica 50aniversari@cnsantandreu.com amb els següents arxius adjunts:
  • Arxiu mp3 amb l’obra gravada
  • Arxiu PDF amb la lletra original
  • Arxiu PDF amb la partitura
  • Arxiu PDF amb la presentació de l’obra per part de l’autor i la motivació de la seva composició
  • Arxiu PDF amb el nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica i número de soci de l’autor de l’obra.
 8. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 30 de juny del 2021.
 9. Per la simple participació, s’entendran cedits al CNSA tots els drets de propietat intel·lectual que poguessin derivar-se a favor del guanyador del concurs, de conformitat amb el que es preveu en les Bases per a la composició de l’himne del CNSA, i el que es disposa en els arts. 2 i 3 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i pel qual s’incorporin a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017. Aquesta cessió dels drets del guanyador de caràcter personal i patrimonial, són els que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra sense més limitacions que les establertes en la Llei, incloent entre les mateixes la titularitat i la legitimació per a la seva inscripció a nom del CNSA en el Registre de Patents, Marques i Distintius, sobre els drets citat
 10. Per determinar l’obra guanyadora, la comissió del cinquantenari farà una primera revisió de les obres presentades per garantir que totes elles compleixen amb els requisits necessaris per optar a l’elecció final. L’elecció final es farà per votació dels socis i sòcies del Club majors de 16 anys, en temps i forma que s’anunciaran oportunament.
 11. L’obra guanyadora serà proclamada oficialment com a Himne del Club Natació Sant Andreu i serà estrenada en un acte públic que s’anunciarà en el seu moment, amb la presència i reconeixement al seu autor.
 12. El club decidirà en quin format s’enregistrarà l’himne guanyador per disposar-ne en format sonor i fer-ne ús i difusió.
 13. L’autor de l’obra guanyadora serà guardonat amb 1000 euros nets i una equipació completa del club.
 14. La participació en aquest concurs implica la necessària acceptació, per part dels socis i sòcies que ho facin, de les bases aquí exposades.
 15. El Club Natació Sant Andreu es reserva el dret de modificar total o parcialment l’obra per adequar-la a criteris estètics, sempre tenint en compte l’opinió de l’autor i disposant del seu consentiment.
 16. La comissió del cinquantenari es reserva el dret a prendre decisions no presents en les bases, així com solucionar qualsevol tipus de conflicte en la interpretació de les mateixes.
 17. Protecció de dades. El Responsable del Tractament de les dades personals és el CLUB NATACIÓ SANT ANDREU (d’ara endavant “CNSA”), amb CIF G08494320 i domicili de contacte a Barcelona (08030), Rambla Fabra i Puig núm. 47. L’informem que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar la seva participació al concurs per l’himne del CNSA. Un cop finalitzi el concurs les dades personals proporcionades es conservaran bloquejades indefinidament per motius històrics. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ, a excepció d’aquelles cessions que siguin necessàries per complir amb obligacions legals o del propi concurs. La base legal pel tractament de les seves dades es l’acceptació per part de l’interessat de la present clàusula de protecció de dades en el moment d’apuntar-se al concurs. L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit al Club Natació Sant Andreu, Rambla Fabra i Puig, núm. 47, 08030 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodedades@cnsantandreu.com indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.