ACTIVITATS CURS 2020-2021

Inici del curs: 14 setembre segons dia escollit.

Aquesta temporada, i tot seguint les directrius marcades per organismes competents, treballarem per grups de convivència. Aquests grups seran estables i estaran formats per 8 o 12 participants (en funció de l’edat i del nivell) i un tècnic aquàtic.

El tutor/a legal haurà d’haver signat una declaració responsable conforme té coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies que comporta, i que l’infant reuneix els requisits de salut indispensables per a poder participar en les activitats:

  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febrícula o febre, tos i/o dificultat per respirar, congestió nasal i/o mal de coll, mal de panxa, vòmits i/o diarrea, malestar general o dolor muscular)
  • No conviure ni mantenir contacte estret amb un cas positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Caldrà fer ús de la mascareta per accedir a la instal·lació així com en els espais comuns (vestidors, passadissos, etc.) sempre que no s’estigui amb el grup de convivència.

La distància de seguretat recomanada de 1.5 m, en cap cas, esdevindrà un distanciament social i emocional.
En les situacions que algun monitor/a hagi d’apropar-se a un infant per ajudar en l’aprenentatge o situació pedagògica que ho requereixi, es farà ús de mascareta o pantalla.

L’ENTRADA SERÀ PEL CARRER DUBLIN. Hi haurà una porta per primària i una per infantil.

Les famílies no podran accedir a la instal·lació.

Hi haurà monitores i monitors als vestidors per a vetllar per la correcta convivència i funcionament i ajudar en tot el que els/les nens/es puguin necessitar.

Als vestidors hi haurà un espai assignat per grup convivència.

Per a  facilitar-ne la desinfecció dels vestidors, després de cada ús, s’habilitaran espais per deixar les motxilles i/o pertinences.

Els tècnics aquàtics seran els encarregats d’anar a buscar als seus grups i de tornar-los als seus respectius vestidors. Per tal d’evitar les concentracions als passadissos i escales l’accés a la piscina es farà de manera esglaonada per grups convivència.

Els infants de primària hauran de dur la mascareta posada fins arribar a la piscina. S’ha de portar una bossa marcada on poder-la deixar, juntament amb la tovallola i les sabatilles mentre dura el curset.

La puntualitat és essencial per a facilitar l’organització de l’activitat.

 

Per un bon funcionament de l’activitat, s’hauran de seguir les indicacions del personal del Club.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Aquesta normativa pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.