27 de setembre: Assemblea General Ordinària

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis i sòcies amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 27 de setembre de 2021, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, a les instal·lacions del Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Nomenament dels interventors per a la signatura de l’acta.
2. Informe del President.
3. Ratificació, si s’escau, de nous càrrecs de Junta Directiva.
4. Ratificació, si s’escau, de la memòria, liquidació i balanç de tancament del Club Natació Sant Andreu de l’ exercici 2019. (DL 31/2020 de 8 de setembre, disp. transitòria 1a. i 2a.)
5. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i del Nou Fons Patrimonial.
6. Ratificació, si s’escau, de la memòria, liquidació i balanç de tancament del Club Natació Sant Andreu de l’exercici iniciat l’1/01/2020 i tancat el 31/08/2020. (DL 31/2020 de 8 de setembre, disp. transitòria 1a. i 2a.).
7. Informe de les activitats de la Fundació Club Natació Sant Andreu.
8. COVID-19: rendició de comptes i perspectives de futur. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’ Assemblea.

La Junta Directiva es reserva la facultat de suspendre o ajornar l’assemblea donat el cas de no poder complir amb les normatives sanitàries COVID-19 aplicables en la data de l’assemblea.

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar publicitat d’aquest acord de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà preceptivament als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió de la Ciutat i a la pàgina web de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

Club Natació Sant Andreu
El Secretari
Albert Marrugat i de la Iglesia