Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis

escut CN SANT ANDREUCLUB NATACIÓ SANT ANDREU

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

 

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 27 d’abril de 2017, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona, en el Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Informe del President.
  2. Memòria de les activitats realitzades l’any 2016.
  3. Informació del pla d’inversions 2015-2019 i el Nou Fons Patrimonial. Estat de comptes.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de

l’exercici 2016.

  1. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2017.
  2. Nomenament de Soci d’Honor.
  3. Suspensió temporal de quotes a petició del soci (punt 3 J del títol 1 del Reglament de Règim Interior per a l’ús de les instal·lacions).
  4. Torn obert de paraules.

 

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

 

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de  l’ Assemblea.

 

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió de la Ciutat, al butlletí social d’abril i a les xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

 

El Secretari del Club Natació Sant Andreu

Albert Marrugat i  de la Iglesia

 

Barcelona, 21 de març de 2017