12 de desembre, ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS

La Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu ha acordat convocar tots els socis i totes les sòcies amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 12 de desembre de 2022, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona, a les instal·lacions del Col·legi Jesús Maria i Josep, carrer de Sant Sebastià, 55 (entrada pel carrer Pare Manyanet cantonada carrer Sant Sebastià) de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Nomenament de tres interventors per a la signatura de l’acta.
  2. Informe del President.
  3. Ratificació, si s’escau del nomenament de nous càrrecs de Junta Directiva.
  4. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut, balanç de tancament corresponent a l’exercici  iniciat l’ 1 de setembre de 2021 i tancat el 31 d’agost de 2022.
  5. Crisi energètica. Presentació de  les actuacions  i mesures econòmiques que acompanyen el  Pressupost per a l’exercici  anual  comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023:
  6. Inversions per fer front a l’augment de preus de les energies i el seu finançament.
  7. Noves condicions dels títols sèrie E.
  8. Presentació d’altres mesures.
  1. Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici anual comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el  31 d’agost de 2023, i de les actuacions i mesures econòmiques  que l’acompanyen.
  2. Torn obert de paraules.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris o esportistes majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci. Per assistir-hi hauran de presentar l’acreditació corresponent.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà  examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea.

El Secretari del Club Natació Sant Andreu

Albert Marrugat i de la Iglesia

Barcelona,  14 de novembre de 2022